TopVital 1 kg (kamenný koberec)

427 Kč 427 Kč / 1 kg
Můžeme doručit do:
25.4.2024

Revitalizační nátěr pro oživení lesku povrchu kamenných koberců (další informace naleznete v popisu produktu).

Spotřeba cca 0,3 kg na 1 m2 

Detailní informace

Detailní popis produktu

Charakteristika
Dvousložkový, epoxidový, bezbarvý nátěr pro oživení lesku povrchu (povrch po určité době a zátěži může ztrácet lesk a zmatní - povětrnostní vlivy, UV záření)

Možnosti použití
Veškeré podklady vhodné pro pokládku systému
Prodloužení životnosti povrchu, revitalizuje systém
Společně s TopStop zvýší protiskluznost povrchu
Možnost využítí TopVital k aplikaci designových efektu (glitry atd.)

Výhody
Prodloužení životnosti povrchu, revitalizuje systém

Vlastnosti
Dvousložkový, epoxidový, bezbarvý, s vodou nebo bez rozpouštědel, šetrný k životnímu prostředí

Balení
Balení 1 kg

Upozornění

Složka A:

Znění H a P vět:
H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P362 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím ho vyperte. P391 Uniklý produkt seberte. P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad. EUH205 Obsahuje epoxidové složky. Může vyvolat alergickou reakci.

Složka B:

Znění H a P vět:
H302 Zdraví škodlivý při požití H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H332 Zdraví škodlivý při vdechování H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H361f Podezření na poškození reprodukční schopnosti. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P201 Před použitím si obstarejte speciální instrukce. P264 Po manipulaci důkladně omyjte. P270 Při používání toho výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P272 Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště. P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P363 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte. P405 Skladujte uzamčené. P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad. Obsahuje : 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine, fenylmethanol, 2,2-bis(4-hydroxyfenyl)propan

Doplňkové parametry

Kategorie: Chemie/penetrace/příslušenství
Hmotnost: 1 kg
Spotřeba: cca 0,3 kg na 1 m2
Nanášení: Válečkem
Ředění: Není dovoleno
Aplikace: 10 ° C - 30 ° C
Doba zpracovatelnosti: 40 minut při okolní teplotě 20 ° C
Použití: Interiér, exteriér

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: